EU se snaží zajistit ochranu zdraví lidí ve všech oblastech politiky, a aby společně s členskými státy EU, usilovat o zlepšení úrovně zdraví obyvatel, prevenci onemocnění u lidí a vymýtit zdroje hrozeb pro fyzické a duševní zdraví.

Program EU ve zdravotnictví central Europe 2013 nastiňuje strategii zajištění dobrého zdraví a zdraví. Jedná se o prvek strategie “Evropa 2020”, jejímž cílem je přeměnit ekonomiku EU na inteligentní, udržitelnou a inkluzivní ekonomiku a podpořit hospodářský růst se všemi občany. Jednou z hlavních podmínek pro dosažení tohoto cíle je dobré zdraví. Program se zaměřuje na nejdůležitější priority Komise, jako jsou pro financování projektů se zaměřením na veřejné zdraví:

 • zaměstnanost, růst a investice (zdraví lidí a zdravotní služby jako faktor hospodářského růstu a zaměstnanosti)
 • domácí trh (farmaceutické výrobky, zdravotnické výrobky, směrnice o přeshraniční zdravotní péči a hodnocení zdravotnických technologií)
 • jednotný digitální trh (včetně elektronického zdraví)
 • spravedlnost a základní práva (boj proti nerovnosti ve zdravotnictví)
  migrační politika
 • bezpečnost (ochota k vážným přeshraničním zdravotním rizikům a řízení takových rizik).

Jaký central Europe 2013 je zdravotní akční dopfinancování program?

Program opatření ve zdravotnictví je nástrojem financování na podporu spolupráce mezi zeměmi EU a rozvoje aktivit EU ve zdravotnictví. Právní rámec programu ve zdravotnictví přijímá Evropský parlament a Rada na několik let.

Třetí program zdravotnických aktivit (2014-2020)

Nařízení (EU) č. dopfinancování 282/2014 je právním základem platného zdravotnického programu. Program s rozpočtem 449,4 milionu EUR a s 23 prioritními směry slouží k realizaci čtyř konkrétních cílů:

 1. podpora zdraví, prevence nemocí a podpora zdravého životního stylu pomocí principu zdraví ve všech politicích”
 2. ochrana občanů před vážnými přeshraničními zdravotními riziky
 3. zlepšení inovací, efektivity a stability zdravotnických systémůJaký central Europe 2013 je zdravotní akční dopfinancování program
 4. usnadnit občanům Unie přístup k lepší a bezpečnější central Europe 2013 zdravotní péči.

Předchozí programy zdravotní central Europe 2013 péče

Dva Kompetence Evropské unie v oblasti veřejného zdraví vymezuje článek předchozí programy v oblasti zdraví 2008-2013 evropské projekty v oblasti zdraví v a 2003-2007 letech přispěli k rozvoji znalostí a důkazů, které sloužilo jako základ pro informované tvorby politik a další výzkum. Zahrnovaly v sobě ty nejlepší postupy, nástroje a metody, které přinesly prospěch jak pro zdravotnictví, tak přímo na občany (např. zlepšení diagnostických testů, podpora zemí EU při tvorbě národních akčních plánů v oblasti rakoviny, zlepšení péče o pacienty).

Jaká jsou pravidla?
Program je evropské projekty v oblasti zdraví realizován ve formě každoročních pracovních programů dohodnutých s členskými zeměmi na základě řady každoročně stanovených prioritních aktivit a kritérií financování akcí v rámci programu. Na základě tohoto, výkonná Agentura pro otázky spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) zveřejňuje pozvánku pro žádosti na projekty a provozní dotace. Zveřejňují se také pozvánky na dopfinancování společné akce a výběrová řízení. Dohody o přímých dotacích jsou podepsány s mezinárodními organizacemi působícími ve zdravotnictví.

Návrhy projektů hodnotí central Europe 2013 Chafea za podpory externích odborníků. Externí odborníci jsou vybíráni pozváním, aby vyjádřili zájem.

Více informací najdete zde přímo pro oblast veřejného zdraví, lze konstatovat, že ucelená evropská.

Kdo se může dopfinancování zúčastnit?

V programu central Europe 2013 dopfinancování jsou zapojeny všechny země EU, Island, Norsko, Srbsko, Moldavsko a Bosna a Hercegovina, což znamená, že organizace, registrované v těchto zemích, mají také právo podílet se na pozvánkách pro podání nabídek.

Kdo se může dopfinancování zúčastnit

Organizace z jiných zemí jsou také vyzývány, aby se zapojily, ale nemohou získat finanční prostředky. Do programu se central Europe 2013 mohou zapojit m.in..:

 • Státní správa
 • orgány veřejného sektoru, zejména výzkumné instituce a instituce zdravotnického sektoru
 • vysoké školy a vysoké školy
 • nevládní organizace.

Mechanismy evropské projekty v oblasti zdraví financování

Podpora zdraví v evropském kontextu  Existují dva hlavní mechanismy financování: granty a veřejné zakázky. Granty na projekty, provozní granty, přímé granty mezinárodním evropské projekty v oblasti zdraví organizacím a granty institucím a orgánům EU na společné aktivity (tzv. kooperativní aktivity).

Každý rok je v plánu práce stanoven druh financování každé akce. Pokud není uvedeno jinak (například u výběrových řízení), základním principem je spolufinancování, to znamená, že dotace Komise by měla představovat dopfinancování určité procento z celkových nákladů.

Od 5. srpna 2019 rok do 9. srpna 2019 rok v sídle oddělení implementace evropského sociálního fondu Маршалковского řízení ovládal lublin vojvodství v Lublinu-zařízení, soutěž, byla provedena kontrola formálních podmínek přihlášky, které byly podány v reakci na soubor RPLU. 10.03.00-is.00-06-001 / 19, oznámil 29. května 2019 r.Do IOK bylo podáno 10 žádostí s 28 central Europe 2013 června 2019 rok do 31. července 2019 roku. V rámci první fáze kontroly formálních podmínek bylo provedeno 10 žádostí, z toho 8 žádostí splňovat formální podmínky 2 žádosti byly zaměřeny na doplnění formálních nedostatků nebo zlepšení zjevné chyby

Finanční injekce lze očekávat od jakéhokoli druhu iniciace v oblasti inovativních preventivních nebo lékařských programů. Předpokládá se, že velká část prostředků bude směřovat na úpravu IT řešení pro zdravotnická zařízení ano, na realizaci elektronického procesu péče o pacienta.

Zdrojem financování jsou národní a regionální operační programy. Надрегиональные nemocnice spolu s kooperativní диагностическими stanicemi, ale také subjekty Státní lékařská pohotovost – mohou získat dotace z operačního programu Infrastruktura a životní prostředí, činnost 9.1. a 9.2, podle kterého je alokace 468,3 milionu.Mechanismy evropské projekty v oblasti zdraví financování

Podpora se evropské projekty v oblasti zdraví dotkne především dvou oblastí:

 • podpora infrastruktury meziregionálních nemocnic a spolupracujících diagnostických jednotek v oblasti onemocnění, profesní činnosti ” a péče o matku a dítě,
 • podpora infrastruktury státního systému evropské projekty v oblasti zdraví zdravotnické záchranné služby.

Prostředky byly vyčleněny také na zavedení a rozvoj preventivních programů. Operační program vzdělávací rozvoj, tedy další národní program financování zdravotnictví-má na tyto účely 300 milionů EUR. Tato částka také umožní čerpat prostředky na organizační opatření ke zlepšení přístupu ke kvalitním zdravotním službám.

Granty zdravotnickým zařízením centra pro evropské projekty byly v rámci regionálních operačních programů rozděleny také do jednotlivých oblastí. Koordinací tohoto procesu se zabývají jednotlivé Marshallovy oddělení, finanční prostředky mohou být přijata ve třech oblastech: investice do opravy a stavební práce s lékařským vybavením, programy prevence zdraví, ale také rozvoj tzv. e-health.

Zájem 2016-revoluční změny

Investice do modernizace zdravotnických zařízení, zahrnutých do financování, – je, především, práce na rozšíření stávající infrastruktury a její přizpůsobení se potřebám vlastní použití lidmi se zdravotním postižením. Nákup příslušného softwaru, hardwaru, implementace informačních řešení jsou činnosti, které jsou také předmětem finanční podpory.

Je nezbytné, aby veškeré zdravotní aktivity zahájené v regionálním regionu byly v souladu s dokumentem Policy paper pro ochranu zdraví pro roky 2014-2020. To znamená, že pomoc v této oblasti budou mít regionální subjekty, které poskytují poskytování zdravotních problémů v oblasti boje s nemocí, které přispívají k profesní pasivity profesionální nebo důležitých z hlediska demografických aspektů – jméno, specializující se na gynekologie, porodnictví, неонатологии, pediatrie, geriatrie, zdravotní a dlouhodobém horizontu, jakož i paliativní péče a hospicjalnej.