Zasady a snažím se aktualizovat strategii

0
Rate this post

1. Zasady ogólne.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w związku z uchwaleniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmieniających się warunków prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa śląskiego oraz zweryfikowanie jeho zgodności z zapisami głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 realizowana będzie w zgodności z przyjętą Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), z zapisami strategii sektorowych, wstępnego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Planem

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, dokumentami strategicznymi przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego opracowanymi w okresie 2005-2007, a także dokumentami programowymi inicjowanymi przez Radę Europejską, takimi jak odnowiona Strategia Lizbońska, Strategia Goeteborska.W process aktualizacji Strategii Rozwoju należy zachować dotychczasową zgodność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ze zapisami Strategii Rozwoju Województwa Ś0201ąskie Ś0201ąskie

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju prowadzony będzie, tak jak dotychczas, w oparciu o zasadę partnerstwa, tzn. wprowadzane zmiany będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych, zawodowych, organizacji pozarządowych, itp.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego będzie nadal miała charakter długookresowy i mountainzontalny, co spowoduje efekt synergii działań przez przełamywanie podziałów sektorowych. W ramach procesu aktualizacji wyodrębniony zostanie jednak okres planistyczny do roku 2015 (co wypełni zalecenie ustawowe zgodnie z art. 11 ust 1b. ustawy o samorządzie województwa).

2. Zadania organów Samorządu Województwa Śląskiego w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Sejmik Województwa Śląskiego:

 • uchwala tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • opiniuje poprzez swoje Komisje, w szczególności Komisję Rozwoju i Zagospodarowania
 • Przestrzennego, przedłożony projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
 • Śląskiego.
  uchwala zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.
  Zarząd Województwa Śląskiego:

opracowuje wstępną wersję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
informuje Sejmik Województwa Śląskiego o postępach v pracech nad aktualizacją Strategii,
przedstawia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego wstępną wersję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, przygotowuje projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, konsultuje opracowany projekt Strategii z partnerami określonymi w art.

12 ustawy o samorządzie województwa oraz w art. 6 i 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,przygotowuje prognozę oddziaływania na środowisko zaktualizowanego projektu Strategii, przedkłada Sejmikowi Województwa Śląskiego do zatwierdzenia projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

3. Zadania Zespołów powołanych do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Zarząd Województwa powoła Komitet Sterujący ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, którego zadaniem będzie:

 • nakreślenie głównych kierunków prac a aktualizacją Strategii,
 • oponiowanie wstępnej wersji a projektu Strategii Rozwoju Województwa,
 • czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac.

Zarząd Województwa powoła Moderatora procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • prowadzi konsultacje metodologiczne procesu aktualizacji Strategii Rozwoju
 • Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • prowadzi warsztaty w ramach procesu aktualizacji,
 • uczestniczy w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju,
  opiniuje zapisy Strategii.
 • Ponadto w pracach uczestniczyć będą powołane przez Zarząd Województwa:

Zespół ds. Wdrażania a Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

przekazuje do Zespołu Redakcji i Syntezy dane, informacje oraz materiały nezbędne do opracowania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
przedstawia Zespołowi Redakcji a Syntezy dokumenty programowe o znaczeniu regionalnym,
wypracowuje wizję oraz cele zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
weryfikuje system wdrażania i monitoringu oraz kategorie wskaźników Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
przedstawia opinię tečka. projekt za

ktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.
Zespół Redakcji a Syntezy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • zbiera dane oraz informacje nezbędne do opracowania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • analizuje dane statystyczne oraz weryfikuje dokumenty i materiały dostarczone przez Zespół ds. Wdrażania a Monitoringu pod kątem spójności a znaczenia dla rozwoju regionu,
 • dokonuje weryfikacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 na tle krajowych, europejskich a regionalnych dokumentów strategicznych,
  dokonuje weryfikacji wizji, celów a priorytetów Strategii Rozwoju Województwa
 • Śląskiego na lata 2000 – 2020,
  dokonuje weryfikacji systemów wdrażania a monitoringu oraz kategorii wskaźników pod
 • kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami programowymi na poziomie narodowym,
 • redaguje wstępną wersję i projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

4. Tryb i zasady współpracy w ramach procesu aktualizacji.

Zgodnie z umění. 12 ustawy o samorządzie województwa przy formułowaniu strategie rozwoju województwa i realizacji polityki jeho rozwoju, samorząd województwa współpracuje w szczególności z:

 • jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz ze samorządem gospodarczym i zawodowym,
 • administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
 • innymi województwami,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych, konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, umieszczanie informacji oraz projektów zaktualizowanej Strategii na stronie internetowej Urzędu Marseła.Ponadto będą prowadzone konsultacje z podmiotami wymienionymi w art. 6 i 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityk rozwoju.