Central europe monitoring committee decided on the project proposals to be approved within the restr

0
Rate this post

Monitorovací výbor působí jako nezávislý poradní a názorotvorný orgán, jmenovaný Řídícím orgánem programu Východní Polsko (ŘO OP EP).

Skládá se ze zástupců vlády a samosprávy i partnerů (mimo jiné zástupců světa vědy, odborů a organizací zaměstnavatelů, hospodářských komor a nevládních organizací). Kromě toho se jednání Monitorovacího výboru mohou jako pozorovatelé účastnit zástupci dalších institucí, včetně Evropské komise.

Zasedání Monitorovacího výboru se konají podle potřeb ŘO OP EP, minimálně však jednou ročně. Jeho podrobné složení, způsob fungování a principy fungování definuje ŘO OP EP, u kterého je také sekretariát zajišťující podporu práce výboru.
Úkoly a pravomoci Monitorovacího výboru

Mezi nejdůležitější kompetence výboru patří zejména

 • systematický přezkum provádění programu v kontextu dosahování milníků a cílů;
 • analyzovat jakékoli problémy ovlivňující program;
 • předkládání připomínek k implementaci a hodnocení OP EP a sledování opatření přijatých v jejich důsledku;
 • prosazování horizontálních principů.

Při plnění svých úkolů schvaluje Monitorovací výbor:

 • metodika a kritéria pro výběr projektů,
 • výroční a závěrečné zprávy o implementaci OP EP,
 • návrhy ŘO OP EP na změny programu.

Monitorovací výbor může jmenovat stálé pracovní skupiny, které se věnují zejména vybraným otázkám spojeným s implementací programu (např. inovace nebo dopravní infrastruktura) a monitorovacím aktivitám horizontálního charakteru. K řešení věcně složitých otázek může Výbor využít vyjádření nezávislých odborníků nebo služeb jiných specializovaných institucí, které v této oblasti zadávají práce.

Principy jmenování a fungování Monitorovacího výboru jsou určeny především

 • Zákon o zásadách provádění programů v oblasti politiky finanční soudržnosti ve finančním výhledu 2014-2020 (kapitola 10)
 • Směrnice ministra infrastruktury a rozvoje týkající se monitorovacích výborů na období 2014-2020.
 • Vyhláška č. 18 ministra infrastruktury a rozvoje ČR 4. března 2015 o jmenování Monitorovacího výboru Operačního programu Východní Polsko 2014-2020 (PDF 298 KB)
 • Upravené nařízení ministra financí, fondů a regionální politiky o zřízení Monitorovacího výboru Operačního programu Východní Polsko 2014-2020 ze dne 18. května 2021 (PDF 343 KB)
 • Příkaz č. 46 ministra rozvoje ze dne 8. září 2016, kterou se mění vyhláška o zřízení Monitorovacího výboru Operačního programu Východní Polsko 2014-2020 (PDF 204 KB)
 • Předpisy Monitorovacího výboru Operačního programu Východní Polsko 2014-2020 (PDF 361 KB)
 • Příloha 1 Řádu MV OP EP 2014-2020 (PDF 62 KB)
 • Příloha 2 K nařízení MV OP EP 2014-2020 (PDF 61 KB)
 • Příloha 3 Řádu MV OP EP 2014-2020 (PDF 318 KB)

Principy jmenování a fungování Monitorovacího výboru jsou určeny předevšímSložení Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců:

 • vládní strana,
 • ze strany místní samosprávy,
 • partnery mimo administrativu.

Celkově tvoří zástupci samosprávy a partneři mimo správu více než polovinu složení Monitorovacího výboru, což dává těmto institucím významný vliv na rozhodování. Seznam členů a pozorovatelů Monitorovacího výboru OP EP (PDF 272 KB)

V rámci MV OPW byly zřízeny dvě pracovní skupiny: Podnikatelská skupina a Dopravní skupina. Seznam členů Pracovní skupiny MV OP EP pro podnikání (PDF 83 KB)