Zde było Programy EU připraveno vysvětlení několika Programy EU v oblasti zdraví

0
63
Zde było Programy EU připraveno vysvětlení několika Programy EU v oblasti zdraví
Rate this post

Znalost klíčových pojmů umožní budoucímu příjemci lépe pochopit souhrn procesů spojených s realizací projektů dotowanymi evropskou Unií, nejen v situaci, kdy v dar vyskytuje samostatně, ale také v obličeji spolupráci s firmou specializovanou v získávání grantů EU, že se zlepší jejich vzájemnou komunikaci v souvislosti s přípravou žádosti, a později realizace dotowanego projektu.

Pochopení hodnoty jsou evropské projekty v oblasti zdraví na výstupech těchto a dokumentech, dotačních terminologie je také zvýšení povědomí podnikatelů ohledně závazků, které na sebe bere, mluvení po prostředky Programy EU, jakož i pokud jde o odpovědnost, která je spojena se zapojením financování z tohoto zdroje. Zde bylo připraveno vysvětlení několika nejzákladnějších a nejdůležitějších pojmů spojených s tématem granty EU, jejichž znalost je třeba před rozhodnutím o zahájení úsilí o poskytování grantů.

Vysvětlení pojmů evropské projekty v oblasti zdraví

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, nebo ne-je právnická osoba, která využívá finanční zdroje získané z veřejných zdrojů EU nebo národních zdrojů. Právním základem pro získání těchto prostředků je smlouva o financování projektu Programy EU. Pokud příjemce působí jako manažer nebo zprostředkovatelská instituce, pak rozhodnutí o přidělení dotace přijme příslušný ministr. V situaci, kdy je evropské projekty v oblasti zdraví příjemcem zprostředkovatelská instituce, příslušné rozhodnutí vynese guvernér.

Konečným příjemcem je instituce nebo společnost (veřejná nebo soukromá), která je zodpovědná za outsourcing operací. Konečný příjemce může být obohacující těla pomoc, pokud se jeho činnost týká programů pomoci, nebo pomoc, присуждаемой institucionální subjekty uvedené členskými státy. Rozdělení koncových příjemců je následující: implementační instituce a koncoví příjemci pomoci.

Vysvětlení pojmů evropské projekty v oblasti zdravíKonečným příjemcem je v tomto případě osoba, instituce nebo sociální skupina, která přímo vyhledává pomoc. Dopfinancování. Finanční prostředky (vyplácené jako náhrada nebo záloha) Programy EU určené k realizaci projektu v rámci určitého Operačního programu.

Operace Programy EU, jednotka, schéma

Akce představuje mezistupeň mezi prioritou a evropské projekty v oblasti zdraví projektem. Skládají se ze skupiny projektů, které sledují stejný cíl. V rámci akce může žadatel svůj projekt realizovat. Akce jsou rozděleny do jednotek a schemat central Europe 2013 (projektová skupina v rámci akce, která spojuje společný způsob implementace).

Fondy EU. Prostředky EU jsou finanční prostředky, které Evropská unie věnuje na realizaci politiky soudržnosti a strukturální politiky. Fungování fondů EU je založeno na principech.

Partnerství-všechny zúčastněné strany by se měly podílet na realizaci fondu v každé jeho fázi; Dodatečně-financování získané z fondů EU by mělo doplňovat, nikoli nahrazovat prostředky členských států; Subsidiarita-akce musí být provedena nejmenším možným subjektem; nejvyšší stupeň musí vstoupit pouze v situaci, kdy nižší stupeň nemůže dosáhnout stanovených cílů;

Decentralizace-slouží k posílení role místních samospráv ve využívání finančních prostředků získaných z fondů; Koncentrace-podpora opatření Programy EU v oblasti zdraví pro akce, které jsou nejdůležitější pro rozvoj EU a zvýšení její socioekonomické nebo územní soudržnosti; Programování-přidělení pomoci k trvalému řešení problémů v daném odvětví ekonomiky nebo regionu na základě vývoje a realizace rozvojových plánů.

  • Evropský fond pro regionální rozvoj, jejímž je central Europe 2013 rozdílů rozvoje mezi členskými státy a posílení hospodářské, sociální Programy EU v oblasti zdraví a územní soudržnosti Evropské Unie;
  • Evropský sociální fond-prostředky jsou zaměřeny central Europe 2013 na boj s nezaměstnaností evropské projekty v oblasti zdraví v členských státech;
  • Fond soudržnosti je jeho úkolem snížit ekonomické rozdíly mezi členskými státy. Prostředky z Fondu soudržnosti přicházejí do zemí, jejichž hrubý národní příjem činí méně než 90 procent. střední Unie.
  • Evropský sociální fond pro rozvoj venkova-podpora při transformaci zemědělské struktury Programy EU v členských státech;
  • Evropský námořní a Programy EU rybářský fond-jeho úkolem restrukturalizace rybolovu v Evropské Unii.
  • Kvalifikované a evropské projekty v oblasti zdraví nekvalifikované výdaje.

V současnosti fungují central Europe 2013 fondy EU

V současnosti fungují central Europe 2013 fondy EU

Přijatelné náklady jsou obvykle náklady, které podnik vynaložil při realizaci projektu dotovaného EU, které jsou v podstatě oprávněné a central Europe 2013 splňují kritéria oprávněnosti stanovená správcovskou institucí. Otázka, zda je cena kvalifikovaná, je dána pravidly EU a dodatečnými stanovenými výše uvedenými řídícími institucemi.

Nekvalifikované výdaje zase m.in.. ty, které vznikly mimo kvalifikační období (uvedeno v dohodě o sponzorství), není příslušná kritéria přijatelnosti, bez dokladů, nebo dokumentovaný nedostatečným způsobem, daně na zboží a služby, úroky z dluhu, a všechny druhy sankcí a pokut. Priorita. Klíčový cíl, jehož realizace v rámci strategie by měla přijít jako první. Prioritou je finanční příspěvek z fondů EU, dalších finančních nástrojů a příslušných fondů členského státu. Operační program.

Komplex akcí, jejichž realizace slouží central Europe 2013 k dosažení konkrétního cíle definovaného Programy EU v oblasti zdraví v programu.

Operační program je prezentován členským státem ve formě dokumentu a je přijat Evropskou komisí. Je součástí národní strategické referenční základny. Operační program vyjadřuje strategii rozvoje, o jejíž realizaci bude usilovat realizace konzistentních priorit. Projekt. Podnik, který příjemce realizuje prostřednictvím finančních prostředků získaných z financování EU na základě dohody uzavřené mezi ním a institucí, spravuje, посредничает nebo nese.

Údaje o produktu Programy EU v oblasti zdraví a výsledku

Nejdůležitější ukazatele, které budoucí příjemce musí uvést v žádosti o financování z fondů EU. Představují míru cílů, které je třeba dosáhnout central Europe 2013 v projektu. Žadatel ji musí přesně určit; jejich nedodržení může vést k přerušení dotační smlouvy.

  • Ukazatele produktu se vztahují k činnosti a jsou vyjádřeny v hmotných nebo peněžních jednotkách. Představují tedy materiální důsledky realizace projektu. Takovým ukazatelem může být například počet vybudovaných kilometrů silnic, nakoupených dlouhodobého majetku nebo orné půdy;
  • Ukazatele výsledku zase odkazují na bezprostřední a bezprostřední důsledky dopadů realizace projektu na životní prostředí operačního programu. Mohou se vyskytnout během nebo po dokončení projektu. Mají formu materiální nebo finanční výkonnosti a jsou určeny individuálně pro každý typ projektu.

Ve výše uvedeném příspěvku byla uvedena pouze část klíčových pojmů týkajících se financování ze zdrojů Programy EU v oblasti zdraví. Rozsáhlý slovník naleznete v sekci znalostní báze.

Údaje o produktu Programy EU v oblasti zdraví a výsledku

Zákony o pomoci z fondů EU v podobě půjček , ručení a záruk již fungují, oznámilo ve čtvrtek ministerstvo fondů a regionální politiky. Celkové náklady na podporu mikropodniků, malých a středních podniků, které se budou postupně rozjíždět central Europe 2013, by mohly přesáhnout Programy EU v oblasti zdraví 3,5 miliardy korun.

Jak uvedl resort, tato pomoc bude možné díky nové vyhlášce o pomoc pro finanční nástroje v rámci operačních programů na roky 2014-2020, na podporu polské ekonomiky v souvislosti se vznikem pandemie COVID-19, která vstoupila v pondělí v platnost.