Jaký je účel Programy EU v oblasti zdraví nebo Evropské fondy pro zdraví?

0
50
Jaký je účel Programy EU v oblasti zdraví nebo Evropské fondy pro zdraví?
Rate this post

Z rozpočtu EU jsou financovány různé činnosti, celkové jejichž cílem je posílení EU v ekonomickém, sociálním a občanském rozměrech. Jeden celkový rozpočet je schopnost snadněji řešit společné úkoly. Tato činnost je navíc levnější a efektivnější než 28 samostatných národních rozpočtů.

Financování EU se řídí rozpočtovými pravidly evropské projekty v oblasti zdraví, ale rozpočet EU se liší od národních rozpočtů. Vytvářejí ji především fondy pocházející z členských států.

Odkud pocházejí peníze v rozpočtu Evropské fondy pro zdraví?

Je to v podstatě investiční povaha. Nikdy nemůže vykazovat deficit Evropské fondy pro zdraví ani přebytek. EU utrácí tolik, kolik dostane. Roční rozpočty jsou stanoveny v mezích stanovených dlouhodobým finančním plánem, nazývaným také finanční perspektiva EU. Určení velikosti a způsobu rozdělování rozpočtu patří výboru, Radě a europarlamentu.

Principy fungování evropských fondů-jak fungují evropské fondy 2015-2020?

Z rozpočtu EU na roky 2014 – 2020 evropské projekty v oblasti zdraví (sady a šance na získání financování od roku 2015) bude do Polska směřovat zhruba 82,5 miliardy EUR. To je částka vyšší než v předchozích letech 2007-2013. Tato částka bude rozdělena na národní a regionální operační programy. Mnoho lidí o této skutečnosti ví. Nicméně, jak vypadá předchozí postup a jaký je účel evropských fondů, stejně jako struktura a principy jejich prace evropské projekty v oblasti zdraví? O tom se bude šířit tento článek.

Odkud pocházejí peníze v rozpočtu Evropské fondy pro zdraví?

Evropská unie (EU) jako mezinárodní organizace má vlastní rozpočet. Vytvářejí ji především fondy pocházející z členských států. Určení velikosti  Evropské fondy pro zdraví a způsobu rozdělování rozpočtu patří výboru, Radě a europarlamentu.  Přečtěte si více o psaní žádosti o financování a aktuálních sadách.

Jaký je účel Programy EU v oblasti zdraví nebo evropské projekty v oblasti zdraví?

Z rozpočtu EU jsou financovány různé činnosti, celkové jejichž cílem je posílení EU v ekonomickém, sociálním a občanském rozměrech. Jeden celkový rozpočet je schopnost snadněji řešit společné úkoly. Tato činnost je navíc levnější a Programy EU v oblasti zdraví efektivnější než 28 samostatných národních rozpočtů.

 • Odkud pocházejí peníze v rozpočtu Evropské unie? Financování EU se řídí rozpočtovými pravidly, ale rozpočet EU se liší od národních rozpočtů. Vytvářejí ji především fondy pocházející z členských států. Je to v podstatě investiční povaha. Nikdy nemůže vykazovat deficit ani přebytek.
 • EU utrácí tolik, kolik dostane. Roční rozpočty jsou stanoveny v mezích stanovených dlouhodobým finančním plánem, nazývaným také finanční perspektiva EU.

Určení velikosti a způsobu rozdělování rozpočtu patří výboru, Radě a europarlamentu. Jak čerpat prostředky EU Programy EU v oblasti zdraví? – schéma chování.

Rozdělení rozpočtu EU v letech 2014-2020 [EUR] Hlavním kritériem přidělování finančních prostředků je úroveň hrubého národního důchodu Evropské fondy pro zdraví (DNB) na jednoho obyvatele:

 • Jaký je účel Programy EU v oblasti zdraví nebo evropské projekty v oblasti zdraví?Polsko 82,5 miliardy
 • Itálie 32,82 miliardy
 • Španělsko 28,56 miliardy
 • Rumunsko 22,99 miliardy
 • Česko 21,98 miliardy
 • Maďarsko 21,91 miliardy
 • Portugalsko 21,47 miliardy
 • Německo 19,23 miliardy
 • Francie 15,85 miliardy
 • Řecko 15,52 miliardy
 • Slovensko 12,99 miliardy
 • Británie 11,84 miliardy
 • Chorvatsko 8,61 miliardy
 • Bulharsko 7,59 miliardy
 • Litva 6,82 miliardy
 • Lotyšsko 4,51 miliardy
 • Estonsko 3,59 miliardy
 • Slovinsko 3,07 miliardy
 • Belgie 2,28 miliardy
 • Švédsko 2,11 miliardy
 • Rakousko 1,23 miliardy
 • Finsko 1,47 miliardy
 • Nizozemsko 1,4 miliardy
 • Irsko 1,19 miliardy
 • Kypr 0,735 miliardy
 • Malta 0,725 miliardy
 • Dánsko 0,553 miliardy
 • Lucembursko-0,059 mld.

Mezi méně rozvinutými regiony, kde je úroveň národního příjmu na obyvatele nižší než 75% průměru EU: Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska Programy EU v oblasti zdraví bez мазовецкого vojvodství, Česká republika bez Prahy, Slovenska, Maďarska, aniž by jméno Kozep, Rumunska, aniž Bukurešti, Bulharsko, značnou část v Řecku, jižní Itálii a Sicílii, Maltu, Portugalsko, bez Lisabonu a Algavre, Španělska bez Extremadui a západní části spojeného Království.

Struktura a principy central Europe 2013 fungování evropských fondů

Evropský fond pro regionální rozvoj (ЕСФР) – jeho cílem je neutralizovat rozdíly v úrovni rozvoje regionů EU, a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU jako celku. Z EFRR se stane m.in. Evropské fondy pro zdraví podpora výrobních a infrastrukturních investic a podpora malého a středního podnikatele. Rozdělení prostředků závisí na konkrétních územních vlastnostech a kategorii regionu.

Důležitým kritériem je zde také možnost realizace projektů, příslušných prioritních oblastech Programy EU v oblasti zdraví (inovace a výzkum, Digitální agenda, podpora malých a středních podniků, низкоуглеродная ekonomika).

Evropský sociální fond (EFS) – jeho hlavním cílem je boj proti nezaměstnanosti v členských zemích. Projekty jsou realizovány ve všech regionech EU. Na roky 2014-2020 investice z EFS se zaměří na čtyři z cílů témata politiky soudržnosti: 1/ podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovní síly, 2/ podpora sociální integrace a boj s chudobou, 3/ investice do vzdělávání, rozšiřování dovedností a celoživotního vzdělávání, 4/ zvyšování institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy.

Fond soudržnosti – FS)-určený pro členské státy, hrubý národní příjem (DNB) na obyvatele činí méně než 90% průměru DNB v EU – central Europe 2013. Jejím cílem je snížit ekonomickou a sociální disproporci a podpořit udržitelný rozvoj především velkými investicemi Programy EU v oblasti zdraví do dopravní infrastruktury a Evropské fondy pro zdraví ochrany životního prostředí. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EFRROW) – se zabývá podporou transformace struktury zemědělství a podpora rozvoje venkova. Evropský námořní a rybářský Fond (EFMR)– podporuje restrukturalizaci rybolovu členských zemí.

Další podílové fondy – Evropské fondy pro zdraví

Fond solidarity Evropské Unie (FSUE) – poskytuje podporu v případě velkých přírodních katastrof. Předběžný podpůrný nástroj (IPA)-poskytuje podporu central Europe 2013 kandidátským zemím a potenciálním kandidátům v EU.

Struktura a principy central Europe 2013 fungování evropských fondů

Čtyři finanční nastroje evropské projekty v oblasti zdraví

JASPERS a JASMINE-vytvářejí technickou podporu při přípravě velkých infrastrukturních projektu JEREMIE-usnadňuje malým a středním podnikům central Europe 2013 (malé a střední podniky) přístup k mikrofinancování, více o Jeremie. Jessica-podporuje rozvoj městských území.

Další nové programy

EU v rámci finanční perspektivy 2014-2020, také vydává speciální prostředky pro nové programy, nabízí dodatečnou podporu v různých oblastech:

 • Program “Horizont 2020” – evropské projekty v oblasti zdraví výzkumné práce na vysoké úrovni, mezinárodní spolupráce, inovativní podniky, atd. (80 miliard m.in. program Instrument MSP
 • Program Cosme-úvěrové záruky a kapitál (2,3 miliardy EUR)
 • Program “sjednocení Evropy” – central Europe 2013 infrastruktura na evropské úrovni: budování silnic, železnic, rozvodnou síť, a také rozvoj informačních a komunikačních technologií (33 miliard eur)
 • Program “Erasmus+” – stáže a další v zahraničí (15 miliard EUR)
 • Program ” Kreativní Evropa – – kultura, film, televize, hudba, literatura, divadlo, kulturní dědictví a další související oblasti (1,5 miliardy EUR).

Jak se připravit na sady a jak dlouho trvá příprava a jak napsat žádost o financování? Aby se podnikatelé mohli řádně připravit na podání žádosti o financování, musí začít pracovat na projektu / žádosti o financování několik měsíců předtím. První soutěží dávají nejlepší šanci získat finanční prostředky z důvodu relativně malého počtu zúčastněných uchazečů-je central Europe 2013 to stojí za to používat a začít se připravovat hned-zveme vás k seznámení se s naší službou a spojte se s Resulto pro podporu Vašeho podnikání.